تحقيق الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي و رفتار اجتماعي

مطالب دیگر:
🔗آشنایی با ترانزیستور و خازن و دیود و مقاومت الکتریکی و بررسی انواع آنها🔗آشنایی با تب مالت و سل و سیاه زخم و بررسی عوامل و علایم و درمان آنها🔗بررسی تحریک سیستم های دفاعی گیاه در برابر عوامل بیماریزای گیاهی و مقاومت القایی در گیاهان🔗آشنایی با ترکيبات شيميايي چاي و عصاره آن🔗بررسی تربيت‌بدنى در مدارس و آموزش مهارت‌هاى ورزشى و نکات بهداشتی و مروری بر تأثير ورزش بر سلا🔗مقایسه نقاشیهای هانری ماتیس با کنده کاریهای رقص آئینی🔗بررسی ساختار و نحوه عملکرد ترمز ها🔗تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه🔗بررسی شنا در آب سرد و نقش تغذیه در انجام ورزش ها🔗آشنایی با انواع ترمزهای خودروها و سیستم و عملکرد آنها🔗اشنایی با دهخدا و فعالیتها و آثار او🔗آشنایی با پردازش تصویر دیجیتال و بررسي روش هاي تشخيص صورت و تشخيص صورت و شناسايي آن در يك پايگ🔗آشنایی با صنعت تصویر متحرک و تصویربرداری و بررسی توسعه نمایش فیلم در سینما و جایگاه فیلم🔗آشنایی با تعارض سازماني: تعريف، مباني، انواع و مديريت تعارض🔗آشنایی با آبهای آلوده و انواع فاضلاب ها و بررسی روشهای تصفيه آنها🔗تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران🔗مروری بر آلاینده ها و بررسی تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان🔗بررسی تصفیه آب های صنعتی و اهمیت و دستگاه های آن🔗بررسی مراحل تشریح قورباغه و آشنایی با قورباغه‌‌ماهي‌ها🔗بررسی حوزه‌هاي علميه و روحانيت شيعه در سده دهم هجري🔗بررسی تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌اسلامي‌ و غربي🔗بررسی حرکت جهان بسوی جنگ و تسلیحات نظامی و افزایش تقاضای تجهیزات جنگی🔗مختصری بر انواع تستهای ذرات مغناطيسي، مايعات نافذ ، التراسونيك و مروری بر ضخامت سنجها و انواع🔗آشنایی با ترمزهای دیسکی و ترمزهای جلو و عقب و مقایسه تمرزهای دیسکی با استوانه ای🔗تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان ن
تحقيق الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي و رفتار اجتماعي|34010452|hpz
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان تحقيق الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي و رفتار اجتماعي آماده دریافت می باشد.

جدول مطالب
درك شخصي و اطلاعات موجود در زمينه احساس و درك
1- درك كردن مردم، مكانيسم وابستگي
Paul Thagard & Zira kunda
2- تلاشي پويا براي ساخت معني، نوعي فعاليت تعاملي و مدل رقابتي درك اجتماعي
Stephen J. Read & Lynn C. Miller
تصور قالبي و دسته بندي اجتماعي
3- محرك هاي شكل گيري برداشت هاي گروهي: ساخت مدلي از يادگيري مقوله‌هاي شكل گرفته بر پاية رفتارهاي اجتماعي .
Yoshihisakashima, Jodie woolcock & Deborah king
4-درك ضروري و تصور قالبي: شبيه سازي با استفاده از مثالهاي ارائه شده در يك شبكة پيوند گراي رارتجاعي.
Eliot R. sinith & Jamie decoster
استدلال هاي غير ضروري
5-يك دستگاه پيوندگرا در زمينة انساد غير ضروري
Ficnik van overwalle & Dirk von Rooy
شخصيت و رفتار
6-شخصيت شامل يك شبكة فعاليتي پايدار حاصل از رفتاهرا يشناختي- عاطفي مي‌باشد.
الگوهاي شخصيتي تغييرات رفتاري از ساختار پايدار شخصيتي بوجود مي آيد.
Yuichi Shoda & walter mischel
ديدگاه ها و عقايد
7-ميله هماهنگ كاهش ناهماهنگي
thomas R.Shultz & mark R. lepper
8-در زمينة يكپارچگي موارد علمي و اجتماعي: مشاهده (بررسي)، مدل سازي و ترفيع دادن هماهنگي تبييني استدلال.
Micheal Ronney & patricia schank
نفوذ اجتماعي و عملكرد متقابل گروهي
9-در رمينة روانشانسي اجتماعي: و شبكه عصبي، مدل هايي از نيروهاي درون فردي
10-ديدگاهها، عقايد و ساير مطالب موجود در اين زمينه: اظهارات ارائه شده در زمينة سيستم هاي سازماندهي شدة فردي.
Richard Eiser, mark J.A. claessen, Janathan J.

مقدمه stephen J. Read & lynn corol miller
مدل
هاي شبكة عصبي كه مدل هاي پيوند گرا نيز ناميده مي شوند به نظر مي رسد كه
نشان دهندة يك تغيير الگويي در روانشناسي شناختي، علم شناخت و هوش مصنوعي
مي باشند. اين مدل ها ايدة ما را كه تصور مي كنيم ذهن همانند يكگ كامپيوتر
عمل مي كند به كل تغيير مي دهد و در عوض مدل هاي مغزي بسياري در زمينة
عملكرد ذهن در اختيار ما قرار مي دهد كه اين مدل ها نشان مي دهند كه
احتمالاً مي توان مدل‌هاي بسيار خوبي از عملكرد شناختي را از طريق عصب هاي
ساده نظير واحدهاي عصبي تهيه نمود. اين بدان معنا مي باشد كه ما مي توانيم
مدل هايي از ذهن را كه از واحدهاي عملكردي مشابه به واحدهاي فيزيكي تشكيل
شده است تهيه نمائيم كه نشان دهندة يك مغز واقعي مي باشد.
اين ديدگاه سبب به وجود آمدن يك بينش جديد در زمينة عملكرد ذهن و عملكرد متقابل آن در برابر محيط گرديد.