تحقيق سرمايه اجتماعي

تحقيق سرمايه اجتماعي|34010443|hpz
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان تحقيق سرمايه اجتماعي آماده دریافت می باشد.

مقدمه
سرمايه اجتماعي منابعي است كه از،يا درون شبكه هاي كسب وكار يا
فردي در دسترس است. اين منابع شامل اطلاعات،انديشه ها،راهنمايي ها،فرصت هاي
كسب وكار،سرمايه هاي مالي،قدرت ونفوذ،پشتيباني احساسي، خير خواهي،اعتمادو
همكاري مي باشد. كلمه اجتماعي در عنوان سرمايه ي اجتماعي، دلالت مي كند كه
اين منابع،خود دارايي هاي شخصي محسوب نمي شوند ،هيچ فردي به تنهايي مالك
آن ها نيست. اين منابع در دل شبكه هاي روابط قرارگرفته اند. اگر شما سرمايه
هاي انساني را آن چه كه شما مي دانيد فرض مي كنيد(مجموع دانش،مهارت و
تجارب شما)،پس دسترسي به سرمايه ي اجتماعي به كساني كه شما مي شناسيد بستگي
دارد؛يعني اندازه،كيفيت و گوناگوني شبكه هاي كسب وكار و شبكه هاي ار تباطي
شخصي شما در آن مؤثر است. اما فراتر از آن،سرمايه اجتماعي به كساني كه شما
نمي شناسيد نيز بستگي دارد،البته اگر شما به طور غير مستقيم به وسيله شبكه
هايتان با آنها در ارتباط باشيد.